Başlangıç > ASDER, ayim, hukuk, kanun, tsk, yüksek askeri şura > YAŞ TASARISI MECLİSTEN GEÇTİ

YAŞ TASARISI MECLİSTEN GEÇTİ

Yasanın meclisten geçen hali aşağıdadır. Hayırlı olsun.
Reşat Fidan-ASDER

“Geçici Madde 32- 12 Mart 1971 tarihinden bu kanunun yayımı tarihine kadar, yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askeri Şûra Kararları ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenler veya vefatları halinde hak sahipleri, bu madde hükümlerinden yararlanabilmek için altmış gün içinde Milli Savunma Bakanlığına başvururlar.
Milli Savunma Bakanı, başvurunun kabulüne veya reddine en geç altı ay içinde karar verir. Milli Savunma Bakanı, hazırlık amacıyla sadece gerekli yazışmaların yapılması hususunda yardımcı olmak üzere gerektiğinde komisyonlar kurabilir ve bu komisyonlara, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilci çağırabilir. İlgililerin, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesine esas bilgi ve belgeler Genelkurmay Başkanlığınca en geç altmış gün içinde Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.
Başvurunun kabulü halinde aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Bu kişilerin ilişiklerinin kesildiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süreleri Türk Silâhlı Kuvvetlerinde geçmiş kabul edilir. Bu süreler karşılığında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 32 nci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca fiili hizmet süresi zammı ve 5434 sayılı Kanunun mülga 36 ncı ve mülga 37 nci maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak itibari hizmet süresi zammı verilir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesildiği tarih ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasındaki dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış olan sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ait kurum karşılıkları, statülerine göre Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesildiği tarihten aynı neşetli emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden Milli Savunma Bakanlığına müracaat ettikleri tarihteki katsayı esas alınmak suretiyle ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca hesaplanarak Sosyal Güvenlik Kurumuna def’aten ödenir. Bu fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (ç) bendine göre araştırmacı kadrolarına atananlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile göreve başlama tarihleri arasındaki süreye ilişkin kesenek ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ait kurum karşılıkları, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri ile ek gösterge rakamları ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil

16
 
Güvenlik Komutanlığınca tespit edilir ve göreve başladığı kamu kurum ve kuruluşları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna def’aten ödenir.
b) Bu kişilerden statüsüne göre aynı neşetli emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) tamamı emekli olanların kendilerine, bunlardan vefat etmiş olanların hak sahiplerine, statüsüne göre aynı neşetli en son emekli olan emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) emekli olduğu tarihteki sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden, 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri dahil 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılmış olan toptan ödeme tutarlarının toptan ödeme aldıkları tarihte bıraktıkları derece, kademe ve ek gösterge tutarları dikkate alınmak suretiyle Milli Savunma Bakanlığına başvuruda bulundukları tarihteki katsayı ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar üzerinden ve faizsiz hesaplanarak bulunan tutar, kendileri veya hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesinden mahsup edilir. Emekli ikramiyesinin ihya tutarını karşılamaması halinde eksik kalan tutar kırksekiz eşit taksit halinde aylıklarından tahsil edilmek ve mülga 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi hükmü uygulanmaksızın 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri dahil 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması şartlarını haiz olanlara Milli Savunma Bakanı tarafından verilen karar tarihini takip eden aybaşından itibaren, aylık bağlanması şartlarını haiz olmayanlara ise bu şartları haiz oldukları tarihten itibaren emekli veya dul ve yetim aylığı bağlanır. Bunlara Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiklerinin kesildiği tarih ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen sürelerine karşılık emekli ikramiyesi ödenir. Ancak bunlardan, daha önceden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlara, yüksek olan aylık veya gelir bağlanır.
c) Statüsüne göre aynı neşetli emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) tamamı emekli olmayanlardan;
1) İsteyenlere veya vefat etmiş olanların hak sahiplerine, statüsüne göre aynı neşetli emsali subay veya astsubayın sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmış olan toptan ödeme tutarlarının toptan ödeme aldıkları tarihte bıraktıkları derece, kademe ve ek gösterge tutarları dikkate alınmak suretiyle Milli Savunma Bakanlığına başvuruda bulundukları tarihteki katsayı ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar üzerinden ve faizsiz hesaplanarak bulunan tutar, kendileri veya hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesinden mahsup edilir. Emekli ikramiyesinin ihya tutarını karşılamaması halinde eksik kalan tutar kırksekiz eşit taksit halinde aylıklarından tahsil edilmek ve mülga 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi hükmü uygulanmaksızın 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri dahil 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması şartlarını haiz olanlara Milli Savunma Bakanı tarafından verilen karar tarihini takip eden aybaşından itibaren, aylık bağlanması şartlarını haiz olmayanlara ise bu şartları haiz oldukları tarihten itibaren emekli veya dul ve yetim aylığı bağlanır. Bunlara Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiklerinin kesildiği tarih ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen sürelere karşılık emekli ikramiyesi ödenir. Ancak bunlardan, daha önceden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlara, yüksek olan aylık veya gelir bağlanır.
2) İsteyenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımaları kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının araştırmacı unvanlı kadrolarına atanmak üzere Milli Savunma Bakanlığı tarafından mali ve sosyal haklarına esas olacak derece, kademe ve rütbeleri belirtilmek suretiyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içinde kamu kurum ve kuruluşlarına bunların atamaları teklif edilir. Söz konusu teklife ilişkin yazının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Atama emri ilgiliye atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşu tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. İlgililerin işe başlama sürelerine ve işe başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinin hükümlerinin uygulanmasından atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşu sorumludur. Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu en geç onbeş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Bunlara statüsüne göre bu Kanun hükümleri uyarınca karargâhta görevli emsali sınıf, rütbe ve kıdemdeki subay veya astsubaya ödenmekte olan aylık ve diğer mali haklar (tayın bedeli ve fiilen çalışma karşılığı yapılan ödemeler hariç) ödenir. Aylıklar, emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur. Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albay, astsubaylarda iki kademeli kıdemli başçavuştur. Bunlar bu fıkranın (b) bendi veya (c) bendinin (1) numaralı alt bendi hükümleri çerçevesinde emekliye ayrılabilirler.
ç) Statüsüne göre emsalleri emeklilik hakkı kazanamamış olanlardan isteyenler hakkında da üçüncü fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır. Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamında ihya talebinde bulunanlardan, bu bentlerin hükümlerine göre yapmış olduğu ihya ile birlikte emekli aylığı bağlanmasına yeterli hizmetlerinin olmaması durumunda, ihya tutarları tebliğ tarihinden itibaren kırksekiz eşit taksit halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir.

17
 
d) Bu fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamında olanlardan halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlardan isteyenler, bu madde uyarınca ihdas edilen araştırmacı kadrosuna kurumlarınca atanırlar ve bunlara statüsüne göre bu Kanun hükümleri uyarınca karargâhta görevli emsali sınıf, rütbe ve kıdemdeki subay veya astsubaya ödenmekte olan aylık ve diğer mali haklar (tayın bedeli ve fiilen çalışma karşılığı yapılan ödemeler hariç) ödenir. Aylıklar, emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur. Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albay, astsubaylarda iki kademeli kıdemli başçavuştur. Bunlar bu fıkranın (b) bendi veya (c) bendinin (1) numaralı alt bendi hükümleri çerçevesinde emekliye ayrılabilirler. Kamu kurum ve kuruluşları bu durumdaki personele ilişkin bilgileri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.
e) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, ilgili mevzuatına göre her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreler ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreler, bu madde uyarınca yapılacak emekli ikramiyesi ödemesinde esas alınacak sürelerden mahsup edilir.
f) Bu madde gereği yapılacak her türlü ödemelerle ilgili zamanaşımı süresi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
g) Bu kişilerin varsa öğrenim giderleri borcu tahsil edilmez.
ğ) Bu kişilere, ilişkilerinin kesildiği tarihteki rütbe ve kıdemleri üzerinden emekli kimlik kartı verilir ve bu kişiler emekli Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına tanınan sosyal haklardan genel hükümlere göre yararlanırlar. Ayrıca bu kişilere, emsali subay ve astsubaylar gibi silah, silah taşıma ruhsatı ve pasaport verilir.
h) Bu kişiler, emsallerinin ödemiş olduğu aidat ve aidatlara isabet eden kâr paylarını güncel tutarlar üzerinden ödemek şartıyla OYAK üyeliğinden doğan haklardan, intibaklarının yapıldığı rütbe ve kıdem üzerinden aynı şartlar altında yararlanır.
ı) Bu kişilerin sicil dosyalarında yer alan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesine esas tüm bilgi ve belgeler, herhangi bir müracaat aranmaksızın hükümsüz sayılarak dosyalarından çıkarılır ve herhangi bir işleme esas alınmazlar.
Başvurunun reddi halinde, bu ret işlemine karşı ilgililer altmış gün içinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde dava açabilirler.
Bu madde uyarınca yapılacak atamalarda kullanılmak üzere, genel idare hizmetleri sınıfından 5 inci dereceli ikibin adet araştırmacı kadrosu ihdas edilmiştir. Bu kadroları derece değişikliği yapmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis etmeye, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Tahsis edilen kadrolar, Bakanlar Kurulu kararında belirtilen kurumlara ait 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen bu kadrolardan kullanılmayanlar ile herhangi bir nedenle boşalanlar, başka bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Buna ilişkin bilgiler ilgili kurumlarca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
 
 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte Olan 633 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu Maddesinin 7 nci Fıkrasının (ç) Bendi ile 926 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 32 nin Değiştirilmesine Dair Değişiklik Önergemiz beşyüz kelimeyi geçtiği için Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük’ünün 87’inci maddesinin 6’ncı fıkrası gereğince aşağıdaki özet eklenmiştir.
Bekir Bozdağ (Yozgat) ve arkadaşları
Madde Özeti:
Değişiklik önergesi ile;
– Maddenin kapsamı genişletilerek 12 Mart 1971’den sonra yargı yolu kapalı idari işlemler veya Yüksek Askeri Şura Kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin hepsi kapsama alınması,
– Başvuruların kabulü veya reddine sadece Milli Savunma Bakanı’nın karar vereceği hususunu tereddüde mahal bırakmayacak biçimde netleştirilmesi,
– Yapılacak işlemlerle ilgili süreler konularak işlerin hızlandırılması,
– Milli Savunma Bakanı’nın kuracağı komisyonun zorunlu değil takdire bağlı bir komisyon olduğu ve bu komisyonun sadece hazırlık çalışmaları diğer bir ifadeyle yazışmaları yapacağı ve başvurunun kabulü veya reddi yönünde herhangi bir görüş beyan edemeyeceği,

19
 
– Bu kapsamda olan kişilerin fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammı verilmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından madde hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi için teknik düzenleme yapılmakta, ilgililerin kendilerine, vefat edenlerin dul ve yetimlerine 5434 Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması, ikramiye veya kıdem tazminatı tutarlarının mükerrer ödenmemesi,
– İlişiği kesilen kişilere veya onların hak sahiplerine ilgili kanunlara göre yapılmış toptan ödeme tutarlarının toptan ödeme aldıkları tarihte bıraktıkları derece, kademe ve ek gösterge tutarları dikkate alınmak suretiyle kendilerine veya hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesinden mahsup edilmesi, emekli ikramiyesinin ihya tutarını karşılamaması halinde eksik kalan tutarın 48 eşit taksit halinde aylıklarından karşılanması,
– “Kademeli kıdemli başçavuş” ibaresi, “iki kademeli kıdemli başçavuş” olarak değiştirilmesi,
– Emsali subay ve astsubaylara verildiği gibi bu kişilere de silah taşıma ruhsatı ve pasaport verilmesi,
– Binbeşyüz olan araştırmacı kadrosu sayısı ikibine çıkarılması, Önerilmektedir.

Reklamlar
 1. ahmet özden
  Mart 11, 2011, 10:24 am

  bu kanunda 28 şubat sürecinde kararname,kuvvet k.larının onayı ile disiplinsizlik ve aklaki nedenlerle ayırma ile ayim den red olunanlar yararlanabilecek mi

 2. resat
  Mart 11, 2011, 1:24 pm

  Milli Savunma Bakanligina nasil muraccat edilecek, nasil bir dilekce ile ? Bu konuda aciklamalariniz ve yardimlarinizi bekliyoruz, saygilarimla

  • aytekin maden
   Mart 21, 2011, 5:07 pm

   milli savunma bakanlıgına nasıl muracaat edecegiz bu konuda yardımlarınızı bekliyoruz tum emegi gecenlere tesekkur ediyor saygılarımla

 3. resat
  Mart 11, 2011, 1:47 pm

  Ayrica ogrenmek istedigimiz bir konu…. Bu komisyonun veya Milli Savunma bakaninin muracaatlari degerlendirme kistaslari nasil olacak, bir ara gazetede , mahkeme karari ile atilanlar haricinde herkes geri alinacak gibi bi haber okuduk, bu dogrumu, ? en derin saygilarimizla

 4. ali osman
  Mart 12, 2011, 1:11 am

  iyi günler..babam 1972 yılında ordudan sicilen emekli edildi (atıldı).çıkan kanundan anladığımız kadarıyla babam sadece emsalleri gibi emekli edilecek.oyak’a emsalleri gibi ödeme yapıp toplu parasını alacak.ancak çıkan kanunda eğer ordudan 1972 de atılmasaydı emekli olacağı güne kadar geçen yıllarda alacağı maaşlarından bahsedilmiyor.”eminsu” denilen meşhur bir olay var.oradaki mağdurlar sanırım tüm haklarını,eğer atılmasalardı alacakları maaşlarını,emekli ikramiyelerini yani ne var ne yoksa hak adına hepsini almışlar.internetteki haber kaynaklarında hükümetinde bu modeli uygulayacağı yazıyordu.ancak yukarıda yazan bilgilerden ben böyle bir izlenime kapılmadım..yoksa yine dağ tavşanmı doğurdu..bu konuda bilgisi olan birileri varsa acıklayıcı bi yorum yazarsa sevinirim..şimdiden teşekkür ederim..iyi çalışmalar.

 5. adil sivrikaya
  Mart 12, 2011, 9:52 am

  1995 yılında Işıklar askeri lise4sinden atıldım.kanun kapsamında atılan öğrencilerin tazminatlarının geri ödemesi hakkında birşey varmı.

 6. nevzat durak
  Mart 12, 2011, 10:27 am

  ya aynı gerekçelerle ve aynı silsile yoluyla atılan harp okulu öğrencilerinin hakları ne olacak.darbeyi bizler mi yaptık.en mağdur bırakılan bizleriz.tüm kapılar yüzümüze kapatıldı.adaler bu mudur?…

 7. Nihat ASLAN
  Mart 12, 2011, 1:41 pm

  Emeği geçen herkeze teşekkür ederiz.Allah cc sizlerden razı olsun.Bunada çok şükür.Kimlik almamız bile milyonlara değer.Önemli olan hakzız olarak ayrıldığımızın ve de koparıldığımızın ispatıdır.Bu da bize madalyon gibi bir hatıra oldu.sevgiler saygılar.

 8. Mart 12, 2011, 8:35 pm

  Arkadaşlar biz 250 kişi olduk Facebookta örgütlüyüz Gurubumuzun adı “TSK MAĞDURLARI” bekleriz, birlikten kuvvet doğar.

 9. mevlüt doğan
  Mart 13, 2011, 6:17 pm

  ben 26.ocak 1975de malatya da istihkam alayından 1.gün mesayiye gitmediğimden ressen emeklıye sevk edildim.1973E 27 Lİ İSTİKAM .assubayım. yyardım bekliyorum.tl.05397033251 selamlar

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: