Arşiv

Posts Tagged ‘tayin’

Astsubayların özlük haklarında yapılan düzenlemeler

ismet yılmazBugün tüm basında, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın, astsubaylara yüzde 20 zam verilmesi yönündeki açıklaması yer almaktadır. Bu açıklama, Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin soru önergesine verilen cevaptan alınmıştır. Bakan Yılmaz tarafından verilen yazılı soru önergesi cevabı çok önemli olup, astsubaylara yönelik olarak hazırlanan tüm çalışmalar detaylı bir şekilde aktarılmıştır. Önemine binaen bu cevabı yayımlıyoruz.

T.C.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

MAİY : 2012/7228/Kan. ve Kar.D.Kan Tetkik ve İşi.Ş. Kasım 2012

KONU : Yazılı Soru Önergesi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA

İLGİ: TBMM Bşk.lığının 02 Ekim 2012 tarihli, A.01.0.KKB.0.10.00.00-86735 sayılı ve “Soru Önergesi” konulu yazısı.

İlgi ile, Bursa Milletvekili Sena KALELİ tarafından TBMM Başkanlığına verilen ve Millî Savunma Bakanı tarafından cevap verilmesi talep edilen, 7/10284 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK-A’da sunulmuştur.

Arz ederim.

İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı

BURSA MİLLETVEKİLİ SENA KALELİ TARAFINDAN VERİLEN 7/10284 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

1. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin özlük haklarına yönelik iyileştirmeler; imkânlar dâhilinde, ülke şartları ve askerlik mesleğinin kuralları dikkate alınarak, bir sistem bütünlüğü içinde incelenmekte; Genelkurmay Başkanlığı yetkisindeki düzenlemeler hayata geçirilmekte, diğer konular ilgili makamlara teklif edilmektedir.

2. Çalışmalar, ihtiyaçlar dikkate alınarak, bir bütünlük içerisinde, emekli ve muvazzaf personelin önerileri de dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler neticesinde hazırlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar aşağıda sunulmuştur.

a. Mali Konularda Tamamlanan ve Devam Eden Çalışmalar:

(1) Astsubayların 1 ‘inci derecenin 4’üncü kademesine yükselebilmesini amaçlayan “6318 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 03 Haziran 2012 tarihinde 28312 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

(2) Son bir yıllık sürede; iç güvenlik harekât (İGH) bölgesindeki personelin tamamı ile diğer bölgelerden makam ve rütbesi itibarıyla taşıdığı sorumluluğu, eğitimi, üstlendiği görevin riski/zorluk derecesi ve personelin ihtisası gibi hususlar da göz önünde bulundurularak seçilen personelin tazminatlarında kısmi artışlar sağlanabilmiştir. Bu kapsamda;

(a) İç güvenlik faaliyeti icra edilen bölgelerde görevli personele verilmekte olan operasyon tazminatı (aylık 567 TL) ile ilgili olarak tazminat verilen personel ve birlik sayısında artış yapılmıştır. (memurlar.net)

(b) Ayrıca, birinci derece kritik illerde (Hakkari, Şırnak, Siirt, Hatay vb.) görev yapan personele hâlen ödenmekte olan 567 TL operasyon tazminatına ilave olarak astsubayları da kapsayacak şekilde;

(I) Tabur ve aşağı seviyedeki hudut birlikleri, operasyon icra eden tabur ve aşağı seviyedeki birlikler ile ilçe jandarma komutanlıkları ve bağlı karakollardaki personele aylık sabit 677 TL,

(II) Kritik illerde operasyon icra eden diğer birlikler ile havacılık unsurlarına, operasyona iştirak edilen gün ile orantılı olarak günlük 11-43 TL ilave operasyon tazminatı ödenmesine başlanmıştır.

(c) Emsallerine göre daha zorlu şartlarda görev yapanları ve mesleki gelişim için personeli teşvik etmek, mahrumiyet bölgelerinde görev yapanlar ile risk seviyesi yüksek görevlerde bulunanları motive etmek maksadıyla;

(I) Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitimi (AÜKHE) alan astsubaylara,

(II) Belediye sınırları dışındaki jandarma karakol komutanlıklarında görevli personele,

(III) Patlayıcı madde imhası görevinde çalışan personele ilave tazminat verilmesi sağlanmıştır.

(ç) 2629 sayılı Kanun kapsamında; uçucu, paraşütçü, dalgıç, kurbağa adam gibi niteliklere sahip personelin tazminatlarında ortalama %5-20 oranında artış yapılmıştır.

(3) MİT, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli gibi emeklilerin maaşlarına 2006 yılında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nda yapılan değişiklikle sağlanan 100 TL iyileştirmenin, makam tazminatı alamayan astsubaylara da yapılması konusunda hazırlanan T.C.Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı 09 Eylül 2012 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir.

(4) Birinci dereceden maaş alan astsubaylara görev tazminatı verilmesini öngören 926 sayılı TSK Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı yasalaştırılmak üzere 11 Haziran 2012 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir.

(5) 2003 yılı ve öncesi göreve başlamış olan astsubaylarımızın bir üst dereceye intibak işlemlerinin yapılması için hazırlanan 926 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağına ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.

(6) Gelir seviyesi kısmen düşük olan astsubayların maaşlarına %20 oranında artış yapılması amacıyla TSK Hizmet Tazminatında artış yapılmasına ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.

(7) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında görevlendirilen astsubaylara, görev yaptıkları her gün için en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarının 1/10’u tutarında (63 TL) ödeme yapılması maksadıyla hazırlanan 926 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağına ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.

(8) Mevcut durumda lojman tahsis edilmeyen personele her hangi bir tazminat ödenmemektedir. Lojman tahsis edilmeyen TSK personeline, yaklaşık 400 TL artış getirilmesini öngören 926 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı yasalaştırılmak üzere 24 Nisan 2012 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir.

(9) Ayrıca, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarda, mal sorumluluğu verilen Bölük/Batarya Astsubay/İkmal Astsubaylarına ödenen tazminatların artırılması planlanmaktadır.

b . Mesleki Gelişime Yönelik Tamamlanan ve Devam Eden Çalışmalar:

TSK’de görev yapan Astsubayların mesleki motivasyonunu yükseltmek, aidiyet duygularını geliştirmek, Kuvvet Komutanlıkları arasında uygulama birliği sağlamak ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde birlik ve beraberlik ile dayanışmayı artırmak maksadı ile;

(1) 05 Nisan 2010 tarihinden itibaren, TSK Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitimi (AÜKHE) verilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda;

(a) Eğitimi başarıyla bitiren astsubaylara bir yıl kıdem, tazminat ve Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Şerit Rozeti verilmesi sağlanmış,

(b) Ayrıca; 20 Mart 2012’den itibaren AÜKHE programına yurt dışı tetkik gezisi ilave edilmiştir.

(c) AÜKHE kontenjanları, Kuvvet ihtiyaçları ve On Yıllık Temin ve Tedarik Programı (OYTEP) kadroları dikkate alınarak 128’den 220’ye çıkarılmıştır. Yeni kontenjanlar aşağıda sunulmuştur:

Kontenjanın Kuvvetlere Göre Dağılımı

Kuvveti Eski Kontenjan Yeni Kontenjan
K.K.K.lığı 47 80
Dz.K .K.lığı 18 27
Hv.K .K.lığı 31 52
J. Gn.K .lıgı 30 56
S. G.K.lığı 2 5
Toplam 128 220

(2) Yurt dışında yabancı dil eğitimi imkânları artırılarak 2007 yılından itibaren 115 astsubay yurt dışına (ABD, İngiltere vb.) yabancı dil eğitimine gönderilmiştir.

(3) 2008 yılından 2012 yılına kadar astsubay yurt dışı sürekli görev (NATO ve ataşelik) kadrolarında % 51, yurt dışı geçici görev kadrolarında ise % 26 artış sağlanmıştır. Yeni NATO Komuta Yapısı kadro görüşmelerinde astsubay kadrolarının artırılmasına yönelik girişimler devam etmektedir.

(4) Astsubayların mesleki motivasyonlarını artırmak maksadıyla, azami %15 olan astsubaylıktan subaylığa geçiş kontenjanı, 2012 yılında %25’e çıkarılmıştır.

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan muvazzaf subay ve astsubayların yükümlülük süresini günümüz koşullarına uygun hale getirerek kısaltılmasını amaçlayan “6318 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 03 Haziran 2012 tarihinde 28312 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

(6) Disiplini ve mesleki bilgisiyle emsallerine göre temayüz etmiş lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu astsubayların askeri okulların uygun görülecek öğretmen kadrolarında görevlendirilmelerine imkân sağlamak amacıyla hazırlanan 5044 sayılı Askeri Okullar Öğretmenleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağına ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.

(7) Bu çalışmalara ilave olarak;

(a) Astsubayların atanabilecekleri görevlere ilişkin olarak görev-rütbe hiyerarşisi oluşturmak maksadıyla astsubay kadrolarının Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yeniden düzenlenmesi,

(b) Astsubay statüsündeki personelin, personel yönetim sistemi içinde sorunlarının çözümü ile kurum içi iletişimlerinin sağlıklı ve güvenli bir yapıda yürütülmesine destek olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı astsubay kadrosu ihdas edilmiş ve 16 Temmuz 2012 tarihinde atama yapılmıştır. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilave olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında da kuvvet astsubaylığı uygulaması başlatılmıştır. Bu kapsamda; Genelkurmay Başkanlığı Astsubaylığı ve Kuvvet Astsubaylığı müesseselerine işlerlik kazandırma bakımından, TSK ağındaki kuvvet personel yönetim bilgi sistemleri üzerinde Astsubay İletişim Forumlarının oluşturulması,

(c) Belirli bir yaşın üzerinde bulunan personelin temel ve savaş beden eğitimi birlik standartlarını yerine getirme konusunda yaşadığı sıkıntıları gidermek maksadıyla, birlik standartlarının, “Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi” yaş gruplarına benzer şekilde yeniden düzenlenmesi,

(ç) Sınıf okullarındaki öğretmen yardımcısı kadroları ile AÜKHEM’deki öğretim elemanı ve öğretim elemanı yardımcısı kadrolarının “öğretmen” unvanı ile değiştirilmesi,

(ç) Mevcut kadro görevleri ve bu görevlerin gerektirdiği eğitim ihtiyaçları doğrultusunda astsubaylara kuvvet nam ve hesabına lisans tamamlama imkânı verilmesi,

(d) Astsubaylara öğrenim kıdemi verilecek lisansüstü eğitim kontenjanları ve ilgili bilimsel dal sayılarının artırılması kapsamında kadroların yeniden incelenmesi,

(e) Pilotlar hariç diğer uçuş görevlerinde çalışan personelin bröve kullanma esaslarının MY 53-1 (B) TSK Bröve Yönergesi kapsamında belirlenmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

c. Sosyal hakların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar:

(1) Hastanelerde statü ayrımı yapılmaması kapsamında;

Polikliniklerde uygulanan “muayene öncelik sırası”, statü ayrımı gözetilmeksizin randevulu hastalara öncelik verecek şekilde değiştirilmiş,

“Hasta Servisleri”nin rütbelere göre değil hastaların cinsiyetlerine ve hastaların durumuna göre ayrılması şeklinde düzenleme yapılmıştır.

(2) Tanınmış kişilerin orduevi ve askeri gazinolara girişinde, astsubayların referansı ile tanınmış kişi kartı verilmesi uygulamasına 24 Nisan 2012 tarihinden itibaren başlanmıştır.

(3) 20 Nisan 2012 tarihinde “Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklik ile asker kişilerin; karakol, karakol nöbetçisi, devriye, nakliyat muhafazası hizmetlerinde veya asayişi temin ve kaçakçılığın men, takip ve tahkiki için görevlendirildiklerinde ya da önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu ve adli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında veya bu görevlerinden dolayı sanık durumuna düşmeleri halinde avukatlık ücretlerinin ödenmesine imkân sağlanmıştır.

(4) OYAK Genel Kuruluna, Temsilciler Kurulu tarafından seçilen 20 üyenin 8’i astsubaydır. Ayrıca; Milli Savunma Bakanı, Maliye Bakanı, Sayıştay Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bşk. ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanından oluşan seçim komitesi tarafından OYAK Yönetim Kuruluna bir astsubay seçilmiştir.

(5) Disiplin hukukuna ilişkin problem sahalarının değişen ve gelişen günümüz hukuk anlayışına da uygun bir şekilde çözülmesinin gerekli olduğundan hareketle yeni bir Disiplin Kanunu oluşturulmasına yönelik olarak bir çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda; oda ve göz hapsi cezaları, dolayısıyla da Disiplin Ceza ve Tutukevleri kaldırılmış, amirlik görevinin en önemli yetkilerinden birisi olan disiplin cezası verme konusunda sicil verme yetkisi olan bütün astsubaylara ceza verme yetkisi tanınmıştır.

(6) İç Hizmet Yönetmeliğinde eski nasıplı astsubaylardan II.Kademeli Kıdemli Başçavuş rütbesinde olanlara verilen nöbet muafiyetinin,

(a) Astsubaylıktan subaylığa geçen personel için 23 hizmet yılını, Uzman Jandarma /Uzman Erbaşlıktan astsubaylığa geçen personel için 24 hizmet yılını dolduranlara,

(b) Altı yıllık bekleme süresine tabi olan yeni nasıplı astsubaylar için Kıdemli Başçavuş rütbesine ulaşanlara verilmesi şeklindeki İç Hizmet Yönetmeliği değişiklik taslağına ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.

(7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi personelin özlük haklarında yapılan iyileştirmelerin subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için de uygulanmasını amaçlayan “6318 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 03 Haziran 2012 tarihinde 28312 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda; eşi doğum yapan, kendisi veya çocuğu evlenen; eşi, anne, baba veya kardeşi vefat eden, bakmakla yükümlü olduğu yakını kaza geçiren veya önemli bir hastalığa yakalanan personele verilecek izin sürelerinin, Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan iyileştirmelere paralel hale getirilmesi sağlanmıştır.

(8) TSK personelinin orduevi, askeri gazino, sosyal tesisler ve özel/yerel eğitim merkezlerinden faydalanma şartlarının iyileştirilmesi hususunun incelenmesi devam etmektedir. Buna ilave olarak, subay orduevi olarak hizmet veren Ankara Sıhhiye Orduevinin C motel binası, 09 Ekim 2012 tarihinden itibaren “Astsubay Kısmı” olarak hizmete açılmıştır.

3. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük, sosyal ve eğitim hakları ile ilgili çalışmalar, personel ayırımı gözetilmeksizin bir bütün olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda teklifler, halen görevde bulunan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurların özlük hakları ile bunların emekli maaşlarında iyileştirme yapılmasını içerecek şekilde ihtiyaca göre muhtelif zamanlarda hazırlanmaktadır.

Bilgilerinize sunarım.

Memurlar.Net

 

YAŞ mağdurlarının sevinçleri dosya krizine takıldı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nden atılan eski askeri personelden birçoğu henüz Anayasa değişikliği ile kavuştukları haklarından faydalanamadı. Devlet Personel Başkanlığı’nın kamu kurumlarına atadığı YAŞ mağdurları, isimleri Ramazan Bayramı’nda bildirilmesine rağmen Milli Savunma Bakanlığı’ndan dosyaları gelmediği gerekçesiyle işbaşı yaptırılmadı. Bir aydır işe yerleştirilemeyen YAŞ mağdurları şimdi dosyalarının akıbetini araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nı arayan mağdurlar aynı cevabı alıyor: “Elimizde 600-700 dosya var bunların yetiştirilmesi mümkün değil.”

Bazı mağdurlara ise dosyasının kendilerinde olmadığının söylendiği, atamaları yapılan kamu kurumların, özlük dosyaları kuvvet komutanlıklarından isteyeceği bildirildi. Atamaları yapıldığı için çalıştıkları işlerden ayrılan mağdurlar ise bu konuda Milli Savunma Bakanlığı’nı sorumlu tutuyor.

TSK’da helikopter teknisyeni olarak görev yapan Mehmet Aslan, 1999 yılında ‘disiplinsizlik’ suçlamasıyla ordudan ihraç edildi. Eşi başörtülü olduğu için ordudan atılan Astsubay Mehmet Aslan, 12 Eylül tarihinde yapılan referandum sonrasında Anayasa’da yapılan değişikle haklarına yeniden kavuştu. Ramazan Bayramı’nda Sağlık Bakanlığı’na atamasının yapıldığı haberiyle büyük bir sevinç yaşadı. Ancak atanmasının üzerinden bir ay zaman geçmesine rağmen bakanlıktaki yeni görevine başlayamadı. Aslan, konu ile ilgili bakanlığı telefonla aradığını ve kendisine dosyanın Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelmediği için göreve başlatılamadığı bilgisi verildi. Mehmet Aslan, bu bilgi üzerine bakanlığı aradı. Telefonla bakanlıkta Astsubay Bölümü Emeklilik ve Şube Başkanlığı’ndaki albay ile görüştü. Görüşmede, albayın, önünde 600-700 dosya olduğu ve bunları yetiştirmesinin mümkün olmadığı cevabını aldı. Dosyaların atama yapılan kurumlara en az 3-4 ay sonra iletilebileceği söylendi. Aslan, atama kararı sonrasında ailece karar alarak kamyonetini sattığını ifade ederek, “İşimizi bırakmıştık. Ama şimdi dosyamızın gönderilmemesinden dolayı işsiz kaldık. Yetkililerden bu sorunun çözümünü istiyoruz.” dedi.

Sağlık Bakanlığı’na ataması yapılan Ahmet Balcı da 2000 yılında eşinin başörtülü olduğu gerekçesi ile ordudan atıldığını söyledi. Hakları geri iade edilen Balcı da bir aydır bakanlıkta işe başlamak için bekliyor. Sağlık Bakanlığı’nı konu hakkında bilgi almak için arayan Balcı, dosyanın iletilmemesinden dolayı sorun yaşandığı bilgisi aldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndaki yetkililer ise dosyanın kendilerinde olmadığı yönünde bilgi vermiş.

İstihbarat bilgisi doğrultusunda tarikat üyesi olduğu gerekçesiyle ordudan atılan Abdullah Kaplan’ın ataması da bir ay önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na yapıldı. Bakanlığı arayarak işe ne zaman başlayacağını sordu. Aldığı cevap ise atama yazısının Devlet Personel Başkanlığı’ndan geldiği ancak dosya gelmediği için bekletildiği ifade edildi. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı’nı aradı. Burada telefonuna çıkan binbaşı ile görüştü. Dosyaların Milli Savunma Bakanlığı’nda olmadığı ve kuvvet komutanlıklarından talep edileceğini söyledi. Girişimleri sonuçsuz kalınca Başbakanlık ile Cumhurbaşkanlığı’na yazı gönderdi.

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Kayseri Şubesi Başkanı Kemal Mete, atama yazılarının kamu kurumlarına gitmesine rağmen dosyaların ulaşmadığını doğruladı. Yasalara göre atamalardan sonra 30 gün içinde işe başlanması gerektiğini ifade etti. Ancak atama tarihlerinin üzerinden bir ay geçtiğini ve ataması yapılanların dosyalarının bakanlıkta bekletildiğini ileri sürdü.

CİHAN   –   28.09.2011 – 11:48

Kategoriler:ASDER, hukuk, kanun, tsk, yüksek askeri şura Etiketler:,

6191 sayılı kanuna istinaden atama bekleyenler

18 Ağustos 2011 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28029

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2011/2091

Ekli “6191 Sayılı Kanun Kapsamında İhdas Edilen Araştırmacı Unvanlı Kadroların Tahsisine İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1/8/2011 tarihli ve 16311 sayılı yazısı üzerine, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN

Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı

Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı

6191 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İHDAS EDİLEN ARAŞTIRMACI UNVANLI

KADROLARIN TAHSİSİNE İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 1 – (1) Kapsamdaki kurumlara Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan atama tekliflerinin intikali ile birlikte teklif edilen personel sayısı kadar “Araştırmacı (6191)” unvanlı kadro ilgili kamu kurum ve kuruluşuna tahsis edilmiş sayılır.

MADDE 2 – (1) Tahsis edilen kadronun teşkilatı, ilgilinin istihdam edileceği birim dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenir.

MADDE 3 – (1) (1-13) dereceli olarak tahsis edilen kadrolara atamalar personelin tespit edilmiş derecesine uygun şekilde yapılır.

MADDE 4 – (1) Tahsis edilen kadrolardan herhangi bir şekilde boşalanlar başka bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Buna ilişkin bilgiler ilgili kurumlarca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

MADDE 5 – (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

Kategoriler:ASDER, kanun Etiketler:, , , , ,